Gaudeamus® 2016

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ulice Kuzmányho 1
PSČ 974 01
Mesto Banská Bystrica
Kraj Banskobystrický
Štát Slovensko
Telefón +421 48 446 1225
Fax +421 48 446 1200
E-mail eva.zalmanova@umb.sk, anna.kyselova@umb.sk
Web www.fpvmv.umb.sk
Typ školy univerzita
Certifikát kvality
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky ANO, NIE
Termín prijímacieho konania 4. - 5. 6. 2018 - 1.kolo, 3. 7. 2018 - 2. kolo
Forma prijímacích skúšok Vlastná forma testov, podľa prospechu zo SŠ
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 30. 3. 2018 - 1.kolo, 15. 6. 2018 - 2. kolo
Poplatok za podanie prihlášky 60 EUR, 57 EUR el.prihláška
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 278
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu 248
Úspešnosť prijatia v minulom období 89 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov Cudzí jazyk, Dejepis, Náuka o spoločnosti
Termín dňa otvorených dverí 11/2017, 1/2018
Organizujeme prípravné kurzy ANO

Komentár a špecifické požiadavky: Od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku je oslobodený uchádzač, ktorý absolvuje test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo jeho českú verziu Obecné studijní předpoklady (OSP). Na štúdium budú prijati uchádzači, ktorých percentil v teste všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo jeho českej verzi Obecné studijní předpoklady (OSP) bude rovnaký alebo vyšší ako 60. Test možno absolvovať v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS), ktoré zabezpečuje spoločnosť Scio v priebehu akademického roka 2017/2018 v niekoľkých mestách na Slovensku aj v Čechách. Test VŠP resp. OSP je možné absolvovať viackrát, uchádzačom se započíta vždy najlepší dosiahnutý výsledok. Od povinnosti vykonať prijimaciu skúšku je oslobodený aj uchádzač, ktorý dosiahol na strednej škole za všetky roky štúdia okrem maturitného ročníka priemer do 1,5 vrátane.