Gaudeamus® 2016

Právnická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Právnická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ulice Komenského 20
PSČ 974 01
Mesto Banská Bystrica
Kraj Banskobystrický
Štát Slovensko
Telefón +421 48 446 3110, +421 48 446 3222, +421 48 446 3121 (externé štúdium)
Fax
E-mail eva.patrasova@umb.sk,jana.semjanova@umb.sk,bozena.debnarova@umb.sk
Web www.prf.umb.sk
Typ školy univerzita
Certifikát kvality
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky NIE
Termín prijímacieho konania 5. - 6. 6. 2018
Forma prijímacích skúšok
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 30. 4. 2018
Poplatok za podanie prihlášky 60 EUR, 57 EUR el.prihláška
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 283
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu 283
Úspešnosť prijatia v minulom období 100 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov Dejepis, Náuka o spoločnosti
Termín dňa otvorených dverí 11/2017 + 2/2018
Organizujeme prípravné kurzy NIE

Komentár a špecifické požiadavky:Prijímacie konanie na 1. stupeň vysokoškolského štúdia je bez prijímacej skúšky. Základnou podmienkou prijatia na fakultu je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.
V prípade, že počet prihlásených ucházdačov o bakalárske štúdium bude podstatne prevyšovať počet, ktorý môže fakulta prijať (tzv. plánovaný počet), dekan fakulty môže rozhodnúť o vypísaní prijímacej skúšky. V takom prípade ďalšou podmienkou prijatia na I. stupeň vysokoškolského štúdia bude vykonanie prijímacej skúšky a získanie dostatočného počtu bodov. Termín konania prijímacej skúšky bude 5. 6. 2018 pre uchádzačov o bakalárské štúdium v dennej forme a 6. 6. 2018 pre uchádzačov o bakalárske štúdium v externej forme.
Obsahová náplň overovania vedomostí na prijímacej skúške: písomný vedomostný test v rozsahu stredoškolského učiva (slovenské a svetové dejiny; filozofia; náuka o spoločnosti vrátane základov práva, ekonómie; Ústava SR; všeobecný politický prehľad). Poďla získaných bodov z písomného testu bude stanovené poradie od najvyššieho počtu po najnižší počet získaných bodov. Prijatý bude ten uchádzač, který dosiahne stanovený počet bodov potrebný pre predpokladaný počet prijatých uchádzačov v danom študijnom programe. Počet prijatých uchádzačov bude v súlade so schválenými plánovanými počtami prijatých uchádzačov na AR 2018/2019.