Gaudeamus® 2016

Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Žilinská univerzita v Žiline

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Žilinská univerzita v Žiline
Ulice ul. 1. Mája 32
PSČ 010 26
Mesto Žilina
Kraj Žilinský
Štát Slovensko
Telefón +421 41 513 6605
Fax
E-mail studref@fbi.uniza.sk
Web www.fbi.uniza.sk
Typ školy univerzita
Certifikát kvality
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky ANO
Termín prijímacieho konania 13. 6. 2017
Forma prijímacích skúšok vlastná forma testov, podľa prospechu zo SŠ
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 30. 4. 2017
Poplatok za podanie prihlášky 20,- EUR
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 480
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu240
Úspešnosť prijatia v minulom období 50 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov Matematika
Termín dňa otvorených dverí 17. 2. 2017
Organizujeme prípravné kurzy NIE

Komentár a špecifické požiadavky: Bez písomných testov budú prijatí uchádzači
a) z gymnázií, ktorí v každom z posledných dvoch rokov na strednej škole a z maturity, dosiahli priemer známok do 1,5;
b) ktorí v aktuálnom školskom roku absolvovali testy NPS (SCIO) zo všeobecných študijných predpokladov alebo matematiky a dosiahli percentil 60 a viac;
c) ktorí boli úspešnými riešiteľmi (umiestnili sa do 5. miesta) predmetových olympiád a súťaží na národnej a medzinárodnej úrovni uznaných MŠVVaŠ SR a UNIZA.
Na prijatie uchádzača bez výberového konania stačí splnenie jednej z vyššie uvedených podmienok.
Uchádzači, ktorí nesplnia podmienky prijatia bez výberového konania, absolvujú písomné testy zo všeobecných vedomostí, ktoré obsahujú kvantitatívnu časť, verbálnu časť a všeobecný spoločenský prehľad.