Gaudeamus® 2016

Fakulta humanitných vied
Žilinská univerzita v Žiline

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Fakulta humanitných vied
Žilinská univerzita v Žiline
Ulice Univerzitná 8215/1
PSČ 010 26
Mesto Žilina
Kraj Žilinský
Štát Slovensko
Telefón +421 41 513 6101
Fax
E-mail studref@fhv.uniza.sk
Web www.fhv.uniza.sk
Typ školy univerzita
Certifikát kvality
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky ANO, NIE
Termín prijímacieho konania 14. - 16. 6. 2017
Forma prijímacích skúšok vlastná forma testov, pohovor, podľa prospechu zo SŠ
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 30. 4. 2017
Poplatok za podanie prihlášky 35,- EUR
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 350
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu200
Úspešnosť prijatia v minulom období 57 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov Anglický jazyk a literatúra, výchova k občianstvu
Termín dňa otvorených dverí 24. 2. 2017
Organizujeme prípravné kurzy

Komentár a špecifické požiadavky: Prijímacie skúšky vo forme testov sú pre študijný program mediamatika a kultúrne dedičstvo a to v oboch stupňoch aj formách štúdia.
Na učiteľské študijné programy sú v bakalárskom stupni štúdia študenti prijímaní na základe prospechu zo stredoškolského štúdia a na základe výsledku maturitných skúšok. V magisterskom stupni štúdia sa vykonáva motivačný pohovor.