Fakulty zastúpené na veľtrhu Gaudeamus® 2017

V. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania
GAUDEAMUS 2017, Nitra, 27. - 28. 9, 2017, Výstavisko Agrokomplex Nitra, pavilón G

FAKULTY:


EKONOMIKA A MANAGEMENT:


Academy for Business Administration Business School Department of Business Economics Ekonomická fakulta Ekonomicko - správní fakulta Faculty of Business Administration Faculty of Business and Economics Faculty of Economics Faculty of Economics and Management Faculty of Management Fakulta ekonomická Fakulta ekonomie a podnikání Fakulta ekonomiky a manažmentu Fakulta ekonomicko-správní Fakulta ekonomických studií Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Fakulta financí a účetnictví Fakulta informatiky a managementu Fakulta logistiky a krizového řízení Fakulta managementu Fakulta managementu a ekonomiky Fakulta podnikatelská Fakulta podnikohospodářská Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Fakulta sociálně-ekonomická Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Fakulta verejnej politiky a verejnej správy Fakulta veřejných politik Fakulta výrobních technologií a managementu Higher Institute of Management Masarykův ústav vyšších studií Národohospodářská fakulta Obchodně podnikatelská fakulta Provozně ekonomická fakulta School of Business School of Business Administration School of Business and Culture School of Management, Steyr Campus Ústav manažmentu STU Worcester Business SchoolELEKTROTECHNIKA:


Elektrotechnická fakulta Faculty of Electrical Engineering Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics Faculty of Electrical Engineering and Information Technology Fakulta elektrotechnická Fakulta elektrotechniky a informatiky Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiíCHÉMIA:


Faculty of Chemistry and Physics Fakulta chemická Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Fakulta chemické technologie Fakulta chemicko-inženýrská Fakulta chemicko-technologická Fakulta potravinářské a biochemické technologie Fakulta technologie ochrany prostředíINFORMATIKA:


Academy of Technology & Information Faculty of Computer Science Faculty of Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Electronics Faculty of Electrical Engineering and Information Technology Faculty of Information Engineering and Computer Science Faculty of IT Faculty of Mathematics and Computer Science Faculty of Physical Technologies and Informatics Fakulta aplikované informatiky Fakulta elektrotechniky a informatiky Fakulta informačních technologií Fakulta informatiky Fakulta informatiky a informačných technológií Fakulta informatiky a managementu Fakulta informatiky a statistiky Fakulta riadenia a informatiky Matematicko - fyzikální fakulta School of Informatics, Communications and Media, Hagenberg Campus School of IT and Media


MATEMATIKA:


Faculty of Applied Mathematics Faculty of Mathematical and Physical Sciences Faculty of Mathematics Faculty of Mathematics and Computer Science Fakulta informatiky a statistiky Matematický ústav Matematicko - fyzikální fakulta Ústav pro výzkum a aplikace fuzzy modelováníMEDICÍNA, ZDRAVOTNÍCTVO A FARMÁCIA:


1. Lékařská fakulta 2. Lékařská fakulta 3. Lékařská fakulta Faculty of Health Care Management Faculty of Medicine Fakulta biomedicínského inženýrství Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Fakulta vojenského zdravotnictví (Hradec Králové) Fakulta zdravotnických studií Fakulta zdravotníckych odborov Fakulta zdravotnických věd Fakulta zdravotníctva Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Farmaceutická fakulta Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Lékařská fakulta Lékařská fakulta v Hradci Králové Lékařská fakulta v Plzni School of Applied Health and Social Sciences, Linz Campus Zdravotně sociální fakulta


PRÍRODNÉ VEDY:


Faculty of Biomolecular Sciences Faculty of Geology Geophysics and Environmental Protection Faculty of Geosciences, Geo-engineering and Mining Faculty of Natural Sciences Faculty of Sciences Fakulta aplikovaných věd Fakulta prírodných vied Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Fakulta rybářství a ochrany vod Fakulta životního prostředí Filozoficko-přírodovědecká fakulta Institute of Science and the Environment Přírodovědecká fakulta Ústav fyzikální biologie Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologickýSPOLOČENSKÉ A HUMANITNÉ VEDY:


Celouniverzitný študijný program Celouniverzitné pracovisko - Katedra politológie Cultural Studies Institute Evropský výzkumný institut sociální práce Faculty of Behavioural and Social Sciences Faculty of Cognitive Sciences Faculty of Communications Faculty of Humanities Faculty of International Relations Faculty of International Studies Faculty of Psychology Faculty of Social Sciences Fakulta filozofická Fakulta humanitních studií Fakulta humanitných vied Fakulta humanitných a prírodných vied Fakulta mezinárodních vztahů Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Fakulta stredoeurópskych štúdií Fakulta sociálně-ekonomická Fakulta sociálnych štúdií Fakulta sociálních studií Fakulta sociálních věd Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Filozofická fakulta Filozoficko-přírodovědecká fakulta Institute of Health and Society Institute of Humanities and Creative Arts School of Applied Health and Social Sciences, Linz Campus School of Humanities and Social Sciences School of International Relations and Diplomacy School of Journalism Ústav sociální práce Zdravotně sociální fakultaŠPORT:


Centrum sportovních aktivit Faculty of Sport Institute of Sport and Exercise Science Fakulta sportovních studií Fakulta tělesné výchovy a sportu Fakulta tělesné kultury Fakulta športu


TECHNIKA A INŽINIERSTVO:


Academy of Technology & Information Department of Technology and Communication Faculty of Automotive Engineering Faculty of Drilling, Oil and Gas Faculty of Energy and Fuels Faculty of Engineering Faculty of Engineering Sciences Faculty of Materials Science and Ceramics Faculty of Materials Science and Technology Faculty of Mechanical Engineering Faculty of Mechanical Engineering and Robotics Faculty of Mechanical, Process and Energy Engineering Faculty of Mining and Geoengineering Faculty of Physical Technologies and Informatics Faculty of Physics and Applied computer Science Dopravní fakulta Jana Pernera Faculty of Mechanical Engineering Fakulta bezpečnostného inžinierstva Fakulta bezpečnostního inženýrství Fakulta biomedicínského inženýrství Fakulta dopravní Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Fakulta priemyselných technológií so sídlom v Púchove Fakulta strojní Fakulta strojního inženýrství Fakulta špeciálnej techniky Fakulta technologická Fakulta technologie ochrany prostředí Fakulta textilní Fakulta výrobních technologií a managementu Hornicko-geologická fakulta Interdisciplinary School of Engineering in Biomedicine Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave School of Engineering and Environmental Sciences, Wels Campus Strojnícka fakulta Technická fakulta Ústav soudního inženýrstvíTEOLÓGIE:


Cyrilometodějská teologická fakulta Evangelická teologická fakulta Husitská teologická fakulta Katolická teologická fakulta Teologická fakulta


UMENIE:


Divadelní fakulta Faculty of Applied Arts Faculty of Architecture Fakulta architektury Fakulta architektúry Fakulta multimediálních komunikací Fakulta restaurování Fakulta textilní Fakulta umění Fakulta umění a architektury Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Fakulta užitého umění a designu Fakulta výtvarných umění Hudební fakulta School of Arts School of Art and Design School of Fashion and DesignVETERINÁRNE LEKÁRSTVO:


Fakulta veterinární hygieny a ekologie Fakulta veterinárního lékařstvíVOJENSKÉ ODBORY:


Fakulta ekonomiky a managementu Fakulta vojenského leadershipu Fakulta vojenského zdravotnictví (Hradec Králové) Fakulta vojenských technologiíPOĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÍCTVO:


Agronomická fakulta Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Fakulta biotechnológie a potravinárstva Fakulta lesnická a dřevařská Fakulta tropického zemědělství Fakulta zahradníctva a krajinného inžinierstva Lesnická a dřevařská fakulta Zahradnická fakulta Zemědělská fakulta
ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:


EKONOMIKA A MANAGEMENT:


Ekonomika a management Bankovnictví Digitálny management Divize BA (HONS) in Business management Divize BA (HONS) in Law and Business Management Divize Bc. Ekonomika a management Divize MSc in Law and Business Management Studies Divize MSc in Management studies Economics and Management Ekonomika a insolvence Ekonomika a management Gastronomie, hotelnictví a turismus Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch Globální podnikání a management Hospodářská politika a správa Krizový management Management mezinárodních institucí a veřejné správy Management organizací Management se zaměřením na psychologii Mezinárodní ekonomické vztahy Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání Podniková ekonómia Podnikové financie a controlling Revitalizace ekonomických subjektů a řízení zdrojů Riadenie bezpečnostných systémov Účetnictví Ústav ekonomie Ústav managementu

ELEKTROTECHNIKA:


Elektrotechnika a informatikaINFORMATIKA:


Elektrotechnika a informatika Ústav informatikyJAZYKY:


Ústav jazykůMEDICÍNA, ZDRAVOTNÍCTVO A FARMÁCIA:


Ošetřovatelství Porodní asistence Specializace ve zdravotnictví Zdravotně sociální péčePRÁVO:


Divize BA (HONS) in Law and Business Management Divize MSc in Law and Business Management Studies Mezinárodní ekonomika a právo v podnikání Ústav práva Právní specializacePRÍRODNÉ VEDY:


Environmentálne manažerstvo Zivotné prostredieSPOLOČENSKÉ A HUMANITNÉ VEDY:


Humanitní studia Medzinárodné vzťahy Mediální a komunikační studia Mezinárodní teritoriální studia Podniková psychológia Univerzitní studijní programyTECHNIKA A INŽINIERSTVO:


Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi