[informácie] V. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania
GAUDEAMUS 2017, Nitra, 27. - 28. 9. 2017, Výstavisko Agrokomplex Nitra, pavilón G
[Aktuální info]REGISTRÁCIA ŠTUDENTOV A PEDAGÓGOV JE OTVORENÁ:

[registrace studentů]


[registrace pedagogů]


Vstupné na veľtrh:
 • Študenti bez registrácie: 3 €
 • Registrovaní študenti: 2 €
 • Skupinové vstupné: 1 €/os
V cene vstupného je tlačený a elektronický katalóg veľtrhu aj účasť na všetkých prednáškach a sprievodných programoch.

Registrovaní pedagógovia - vstup zdarma

INFORMAČNÉ BULLETINY NA STIAHNUTIE:    KDE A KEDY SA VEĽTRH KONÁ?:
 • 27. - 28. septembra 2017
 • Výstavisko Agrokomplex Nitra
 • Pavilón G
 • Denne 9:00 - 15:00


[Kto vystavuje]Vystavovatelia sú univerzity, vysoké školy, jazykové školy, agentúry sprostredkujúce štúdium v zahraničí a prípravu na prijímacie skúšky a ďalšie vzdelávacie inštitúcie. Vystavovatelia každoročne prichádzajú z celého Slovenska, Českej republiky a ostatných krajín Európskej únie.[Zameranie]Veľtrh je zameraný na univerzitné, neuniverzitné pomaturitné štúdium a na celoživotné vzdelávanie. Cieľom veľtrhu je poskytnúť čo najviac informácií o vysokoškolskom vzdelávaní absolventom stredných škôl a celému spektru záujemcov o celoživotné vzdelávanie. Veľtrhu Gaudeamus, ktorý sa koná v Nitre, sa zúčastňujú reprezentanti vysokých škôl zo Slovenskej a Českej Republiky i zo zahraničí. Veľtrh organizuje spoločnosť MP-Soft a.s. v spolupráci so spoločnosťou Agrokomplex Výstavníctvo Nitra, š.p. za podpory Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej Republiky. V. ročník veľtrhu na Slovensku nadväzuje na 23 rokov úspešnej tradície organizovanie veľtrhu Gaudeamus v Českej Republike.       
      
Veľtrh navštívi študenti tretích a štvrtých ročníkov stredných škôl, záujemcovia o ďalšie vzdelávanie rôznych vekových kategórií, výchovní poradcovia a odborníci zo školstva. Pre každého návštevníka veľtrhu je pripravený obsiahly tlačený katalóg vystavujúcich škôl a elektronický katalóg s interaktívnym registrom študijných programovov. Obaja katalógy sú zahrnuté v cene vstupného. Dôležitou súčasťou veľtrhu sú prednášky jednotlivých vystavujúcich škôl pre záujemcov o štúdium. Prednášky a semináre prebiehajú v prednáškovej sále priamo v priestoroch veľtrhu a návštevníci na ne majú vstup zdarma.       
      
Každý návštevník veľtrhu môže využiť poradenský servis, ktorý mu pomôže nájsť študijný odbor, školu alebo fakultu. Nerozhodným študentom je k dispozícii Testovacie centrum s testom predpokladov pre štúdium a centrum kariérového poradenstva. Súčasťou veľtrhu je aj sprievodný program Veda pre život.

Zaujímavé fakty o veľtrhu:

 • Prebieha každoročne v septembri/októbri na výstavisku Agrokomplex Nitra.         
 • 5 rokov tradície.         
 • Priemerná návštevnosť 4 800 návštevníkov.         
 • Rekordný počet návštevníkov je 5 394.         
 • 76% návštevníkov sú študenti maturitných ročníkov SŠ, 23% tvoria študenti 3. ročníkov.         
 • Návštevníci prichádzajú zo všetkých krajov Slovenska.         
 • Rekordný počet je 253 zastúpených subjektov a 77 zahraničných.         
 • Priemerný počet vystavovateľov je 160.         
 • Priemerný počet zahraničných vystavovateľov je 50.


[Student]KAŽDÉMU ŠTUDENTOVI ODPOVIEME NA TIETO OTÁZKY:
 • Kam po maturite?        
 • Ako sa dostať na VŠ alebo VOŠ?        
 • Na ktorý odbor mám predpoklady?        
 • Kde je štúdium najvýhodnejšie?        
 • Kde možno študovať vybraný odbor alebo fakultu?        
 • Ako vyjsť študovať do zahraničia?


PRE KAŽDÉHO NÁVŠTEVNÍKA VEĽTRHU JE PRIPRAVENÉ:
 • Stánky viac ako 200 vzdelávacích inštitúcií z celého sveta.
 • Tlačený a elektronický katalóg veľtrhu s podrobným prehľadom ponuky štúdia na vysokých školách vo Slovenskej republike a zahraničí. Súčasťou katalógu je aj interaktívny register študijných programov.
 • Kompletný poradenský servis s Testovacím centrom, službou kariérového poradenstva a vyhľadávaním škôl, odborov a fakúlt.
 • Poradenstvo o štúdiu vo Veľkej Británii a ďalších krajinách.
 • Aplikácia Gaudeamus Guide, ktorá slúži ako interaktívny sprievodca veľtrhom a obsahuje vyhľadávač študijných odborov.
 • Sprievodný program prednášok vystavujúcich škôl a súťaž o ceny po každej prednáške.
 • Sprievodný program Veda pre život.
 • Pre registrovaných študentov naviac Sprievodca budúceho vysokoškoláka, Slovníček vysokoškolských pojmov a zľava na vstupné.


[Přednášky]Významnou súčasťou veľtrhu je sprievodný program prednášok, ktoré prebiehajú v prednáškovej sále, priamo v pavilóne G. Prednášky sú dôležitým zdrojom informácií o možnostiach ďalšieho štúdia. Prednášajúcimi sú zástupcovia vystavujúcich škôl a obvyklou témou prednášok sú podrobné informácie o podmienkach štúdia a prijímacieho konania. Na záver každej prednášky prebieha diskusia na danú tému, študenti sa môžu pýtať na všetko, čo sa chcú o štúdiu dozvedieť. Prednáška vždy končí vyžrebovaním troch výhercov vecných cien. Podrobný program prednášok.

Súčasťou programu budú tiež zaujímavé tematické prednášky:

 • Slovenská poľnohospodárska univerzita - Nie je farmár, ako farmár...
 • Trnavská univerzita v Trnave - Prečo zostať študovať na Slovensku?
 • Žilinská univerzita v Žiline - Študuj výnimočné študijné programy na UNIZA!

Prednáška Nie je farmár, ako farmár... :
Prezentácia aktuálnych možností štúdia na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v podmienkach meniacich sa požiadaviek na kvalitu odborníkov v agropotravinárstve. Univerzita si zachováva svoju špecifickú orientáciu a zameranie štúdia, ale reaguje na potreby meniacej sa praxe aj v podobe nových, atraktívnych, študijných programov na všetkých šiestich fakultách. Významné miesto patrí spolupráci so zahraničnými, najmä českými, univerzitami.


[Věda]Cieľom sprievodného programu je predviesť zaujímavé výsledky vedeckej činnosti univerzít a vysokých škôl, ich uplatnenie v každodennej praxi a umožniť návštevníkom všetko si vyskúšať. Budúci študenti sa v rámci tohto sprievodného programu môžu zoznámiť so zaujímavými prírodnými procesmi, novými technológiami, fyzikálnymi alebo chemickými javy, ktoré môžu na vysokej škole študovať.

V sprievodném programu sa predstaví:


SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA:
Tajomstvo vôní a chutí (na tanieri): Prezentácia Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre, moderných trendov vo výučbe v nadväznosti na prípravu vysoko kvalitných odborníkov nielen pre potravinársky priemysel či špecializované laboratóriá. Kontakt s najmodernejšou laboratórnou technikou a metódami ponúka študentom možnosť už počas štúdia nielen poznávať tajomstvá chutí a vôní toho, čo máme na tanieri, ale poznať čo najviac z faktorov, ktoré ovplyvňujú kvalitu nášho života cez kvalitu našich potravín.

Nie je (agro)technika ako technika...: Prezentácia Technickej fakulty SPU v Nitre zameraná na priblíženie toho, čo ponúka záujemcom o štúdium a najmä možnosti praktického smerovania budúceho absolventa fakulty, ktorá bola kedysi spojená výhradne s poľnohospodárskou technikou. Časy sa však menia a (agro)technika má rôzne formy a podoby.

Krajina - Zeleň - Život: Prezentácia Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre s predstavením toho, ako sa študenti fakulty učia spoznávať a tvorivo realizovať spojenie nášho každodenného života s úžitkovou a okrasnou zeleňou. Od spoznávania krajiny okolo nás, záhradníctvo cez krajinnú a záhradnú architektúru až ku geografickým informačným systémom.

Keď sa povie agrobiológia: Prezentácia Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre, ktorá by mala záujemcom o štúdium priblížiť aktuálne možnosti štúdia na fakulte, ktorá sa spája najmä s tradičnými poľnohospodárskymi "koreňmi", teda rastlinnou a živočíšnou produkciou, ale ktorá reaguje na potreby súčasnosti v podobe ponuky integrácie najnovších vedeckých trendov do tejto oblasti. Patrí sem napríklad genetika a šľachtenie nielen rastlín a živočíchov, ale aj nutričná genetika, problematika (najmä zdravej) výživy ľudí, rozvoja vidieka v spojení s agrárnou produkciou, chov zvierat v spojení s terapeutickým využitím a pod.

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE:
Zaujímavé exponáty z fakúlt Žilinskej univerzity. Budu prezentovane oblasti: Strojarstvo, elektrotechnika, informatika a stavebnictvo.


[Servis]Poradenský servis je službou, ktorú majú návštevníci veľtrhu zadarmo k dispozícii. Služba je určená predovšetkým študentom, ktorí pre svoje budúce štúdium potrebujú viac informácií a potrebujú poradiť, ktoré študijné programy by mohli ďalej študovať a na akých školách. Študentom bude k dispozícii tím poradcov, ktorý im bude pomáhať pri ich rozhodovaní, vyhľadá im vhodné študijné programy a poradia, na ktorých školách je možné študovať. Poradenský servis bude študentom k dispozícii priamo v pavilóne G. Súčasťou poradenského servisu bude aj Testovacie centrum s elektronickým testom "Na co sa hodíš?".


[Pedagogovia]Pedagógovia sa môžu na veľtrh registrovať. Registrovaní pedagógovia dostanú voľnú vstupenku s platnosťou po celú dobu veľtrhu. Na veľtrhu si registrovaní pedagógovia môžu zdarma vyzdvihnúť špeciálny informačný set, ktorý obsahuje tlačený katalóg veľtrhu, Informačný systém pre výchovných poradcov na CD, katalóg veľtrhu na CD a súbor informačných materiálov o vystavujúcich školách. Informačné sety budú pre pedagógov pripravené v informačnom stánku v pavilóne G.


[Organizace]Veľtrh Gaudeamus 2017 organizuje spoločnosť MP-Soft, a.s. v spolupráci so spoločnosťou Agrokomplex Výstavníctvo Nitra, š.p.


[Záštity]Nad veľtrhom prevzali záštitu:
 • Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, pán prof. Ing. Peter Plavčan CSc.
 • Veľvyslankyňa Českej republiky na Slovensku, pani Ing. Lívia Klausová, CSc.
 • Primátor mesta Nitry, pán doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc.
 • Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, pán doc. Ing. Milan Belica, Ph.D.
 • Rektor Univerzity Konštantína Filozofa, pán prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.
 • Rektor Slovenské poľnohospodárske univerzity, pán Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, Ph.D.